תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.

יש לקרוא ולבחון בעיון את הסכם תנאי השימוש שלהלן לפני תחילת השימוש באתר, שבבעלות ובהפעלת אינטרווט (ישראל) בע”מ (להלן: “אינטרווט” או “החברה“),חברה בקבוצת MSD Animal Health (“MAH”). בעצם השימוש באתר, אתה מקבל את הסכם תנאי השימוש המפורטים כאן. במקרה שאינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולהתעלם מהמידע המופיע בו.

קבלה. בשימושך באתר זה, אתה מסכים להיות מחויב ולפעול על פי הסכם תנאי שימוש זה. אינטרווט שומרת על זכותה לשנות את התנאים הללו מעת לעת, על פי שיקול דעתה. אנו נעדכן בשינויים הללו, ובתאריך התחולה שלהם, במסגרת הסכם תנאי השימוש העדכני המופיע באתר. תוכל לעיין בגרסה העדכנית להסכם תנאי שימוש זה, בכל עת, באמצעות קישור המופיע בתחתית כל עמוד באתר זה והשימוש באתר כפוף לתנאים העדכניים המופיעים בעת שהנך גולש.

היקף. תנאי השימוש המובאים בהסכם זה חלים רק על השימוש שלך באתר זה. החברה מפעילה ו/או עשויה להפעיל אתרי אינטרנט נוספים הכפופים לתנאים משלהם, בהתאם לאמור באתרי אינטרנט אלה.

מידע רפואי/מצבים רפואיים. התכנים המופיעים באתר עשוי להכיל מידע על אודות מצבים רפואיים שונים ועל אפשרויות המניעה והטיפול בהם .איננו מציעים אבחנה, המלצה, חוות דעת, או ייעוץ לטיפול המתייחס למקרה ספציפי. חשוב להדגיש, כי המידע שתקבל באתר זה אינו מהווה המלצה לטיפול במקרה פרטני, ו/או עצה רפואית, ו/או חוות דעת מקצועית מכל סוג ו/או תחליף להתייעצות עם מומחה, אלא מידע כללי אודות חיות מחמד. לשם התאמת הטיפול הספציפי יש להיוועץ בווטרינר מוסמך. בנוסף, לפני שימוש בתכשיר כלשהו יש לקרוא בעיון את העלון המאושר.

תיאור השירותים. אתר אינטרנט זה מכיל מידע כללי אודות חיות מחמד. האתר עשוי לכלול מידע נוסף להעשרת ידיעותיך אודות מחלות וטרינריות שונות ו/או מצבים וטרינריים שונים ואופן הטיפול בהם או מניעתם. המידע שיינתן לך במסגרת האתר עשוי לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב או המשיב. כמו כן, המידע האמור עשוי להיות תלוי בנסיבות העובדתיות של מקרה ספציפי, אין להסתמך עליו, ויש להתייחס אליו בזהירות הנדרשת.

קנין רוחני. זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, ו/או בסימני מסחר (בין אם הינם רשומים בישראל ובין אם לאו), שייכות במלואן לאינטרווט ו/או חברה בקבוצת MAH. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל, למסור לצד שלישי כלשהו או לעשות כל שימוש אחר במושא לזכויות קנין רוחני של אינטרווט ו/או חברה בקבוצת MAH, לרבות באתר ובתכניו, מלבד הצפייה בהם, ללא קבלת הסכמתה של אינטרווט מראש ובכתב. אין לקשר לאתר ולתכניו באופן המתפרש כפרסום, תמיכה, המלצה או קשר כלשהו של אינטרווט למשתמש או לצד שלישי, או לשירותים, דעות או מוצרים של המשתמש או צד שלישי.

ככל שקיימים באתר, או שיהיו בעתיד, תכנים השייכים לצד שלישי, או שלחברה ניתנו בהם זכויות שימוש או זכויות אחרות, זכות השימוש של המשתמש כפופה גם לכל תנאי שימוש ו/או הוראות של בעלי אותם תכנים, והמשתמש מסכים בזאת לציית לאותם תנאי שימוש ו/או הוראות.

קישורים לאתרים נוספים. האתר עשוי להכיל הפניות ו/או קישורים חיצוניים (Hyperlinks and Deep-links) לאתרי אינטרנט ו/או לתכנים שאינם של החברה ו/או של MAH. אינטרווט אינה אחראית, והפניות ו/או קישורים אלו אינם מהווים הסכמה של אינטרווט לתוכן של אתרי האינטרנט ו/או לתכנים הללו. האחריות לתכנים האמורים ולאתרים אלו היא של המפרסמים, בעלי ומפעילי אותם אתרים ותכנים בלבד, וכפופים לתנאי השימוש המפורסמים באותם אתרים. האחריות לשימוש באתרים ובתכנים אלו ולתוצאות הנובעות ממנו, היא של המשתמש בלבד.

אחריות. כניסתך, שימושך והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית. למרות שאינטרווט נקטה בצעדים סבירים על מנת להבטיח שהמידע המופיע באתר זה הוא אמין, בשימושך באתר זה, אתה מכיר בכך שהמידע מוצג בו “כפי שהוא” .(“As Is”) אינטרווט (ובתנאי שימוש אלה, לרבות מי מטעמה) אינה אחראית, באופן מפורש או מרומז, לדיוק, לשלמות, ליעילות או לחוקיות של המידע המופיע באתר, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לסחירותו, התאמתו למטרה מסוימת ואי פגיעה בזכויות קניין או אחרות של צד שלישי. אינטרווט והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, ישיר או עקיף שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר או על מידע המופיע באתרים המקושרים לאתר זה.

בנוסף, אינטרווט והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביהם של המשתמשים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל הגורמים המפעילים או מי מספקיהם או לא ייפגע מכל סיבה אחרת; אינטרווט והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך.

הגבלת השימוש באתר. אינטרווט מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר, בכפוף למגבלות הדין, אולם אינטרווט תהא רשאית להסיר מידע, להפסיק את פעילות האתר, ו/או למנוע או להפסיק שימוש של משתמש באתר ככל שיעשה בו שימוש לא נאות ו/או לא חוקי, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימושים המותרים באתר הם שימושים חוקיים, אישיים ולא מסחריים בלבד. השימוש המותר באתר אינו כולל שימוש בקוד המקור של האתר או של תוכנה המהווה חלק מתוכן האתר. שום דבר בתנאי שימוש אלו לא יהווה ויתור על זכויות כלשהן מצד אינטרווט.

יישוב מחלוקות. אם תפר את הסכם תנאי השימוש הזה או את הוראות הדין, והפרתך זו תגרום נזק לאחרים, הנך מסכים לשפות ולשחרר את אינטרווט מפני כל חבות ו/או אובדן ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו לאינטרווט כתוצאה ו/או בקשר לכך. במקרה של מחלוקת ביננו בעניין הסכם זה, או בעניין השימוש שלך באתר זה, היא תיושב במשא ומתן בתום לב בין הצדדים. במקרה שהמאמצים ליישב את המחלוקת נכשלים, כל המחלוקות, התביעות או אי ההסכמות יידונו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד, אשר ישמשו כמקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנובע מהסכם זה ו/או מהשימוש באתר, ויחולו עליו אך ורק דיני מדינת ישראל.